شمارش معکوس تا پایان فعالیت

با توجه به مشکلات اخیر، برآنیم تا به فعالیت جی آی تی در زمینه ارائه سرویس های میزبانی ابری وب خاتمه دهیم.
بدین منظور تا پایان تاریخ 2018-08-26 تمام هزینه های پرداختی کاربران در یک سال اخیر برگشت داده می شود.
همچنین کاربران سرویس های ابری می توانند تا تاریخ 2019-05-22 بصورت رایگان و بدون پشتیبانی از سرویس هایی که در اختیار دارند استفاده کنند.
همچنین لازم به ذکر است در تاریخ 2020-02-20 با عنوان جدید "دریم سرور" و سرور های اختصاصی مستقل فعالیت خود را مجددا آغاز خواهیم کرد.